Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Agrosimex Sp. z o.o. (dalej „Agrosimex”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Agrosimex zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Agrosiemx Sp. z o.o. z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43.

Agrosiemex przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@agrosimex.com.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Agrosimex to nowoczesna firma zajmująca się dystrybucją środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, z ponad 25-letnią historią działalności na polskim rynku. Dzisiaj należy do elitarnego grona największych w Polsce dystrybutorów środków ochrony roślin i z sukcesami pracuje na tę pozycje w segmencie nawozowym. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy

Agrosimex w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.

Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) będącego kierowcą w związku z realizacją procesu logistyki, której dane dotyczą od podmiotu, u

którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Świadczenie usługi Info- Karty – zawarcie i wykonanie umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy

Klient korzystający z usługi może podać dane swoje pracownika/ współpracownika (w tym numer telefonu i adres e-mail), które będą wykorzystane do przesyłania komunikatów.

Organizacja i prowadzenie szkoleń wymaganych przez przepisy o obrocie nawozami

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

Dane uczestników szkolenia przechowywane są przez 5 lat od dnia wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

-

Organizacja konferencji

art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Dane niezbędne do udziału w konferencji przetwarzane są do czasu zakończenia konferencji. Wizerunek przetwarzany jest do czasu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Administrator podczas konferencji wykonuje zdjęcia i filmy promocyjne – utrwalony wizerunek uczestników przetwarzany jest w prawnie uzasadnionym celu administratora, z uwagi na wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie wizerunku wyrażonej przez aktywne działanie, tj. udział w konferencji.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/

współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu

art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa o rachunkowości (co do zasady przez okres do 6 lat), w przypadku danych znajdujących się w innych dokumentach do czasu złożenia sprzeciwu.

Jeżeli do określonych dokumentów przepisy prawa nie wskazują okresu ich archiwizacji, administrator przechowuje wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług związanych z środkami ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, oraz pozostałych produktów powiązanych z Agrosimex oraz partnerów Agrosimex. bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia

sprzeciwu, tj. okazania nam w

dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług związanych z środkami ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, oraz pozostałych produktów podmiotów powiązanych z Agrosimex oraz partnerów Agrosimex. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

Do czasu złożenia przez użytkownika usługi sprzeciwu. Możliwe jest również w powyższym celu automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji użytkownika i potrzeb (profilowanie) – w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z Umowy, historii kontaktów z administratorem danych, w tym zakupionych produktów i usług. Jeżeli będziemy kontaktować się z użytkownikiem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego uzyskamy uprzednią zgodę użytkownika, którą zawsze Użytkownik będzie mógł wycofać.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Prowadzenie programu lojalnościowego (sklepy/gospodarstwa)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu trwania programu.

-

Kontrola dostępu, w tym monitoring na teren administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO

Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane innych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po wyborze kandydata do pracy jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować, a tym samym administrator nie zakończył procesu rekrutacji, którego celem jest zatrudnienie lub nawiązanie stałej współpracy z kandydatem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika na jego rozpowszechnianie lub na podstawie umowy.

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych związany jest z przedmiotem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Prowadzenia działań analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb użytkowników usługi, ogólnej optymalizacji produktów administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o użytkownikach, itp.)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, jak również po jej zakończeniu do czasu wskazanego w celach powyżej.

Posiadanie działań analitycznych.

Badanie satysfakcji użytkowników poprzez określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników z produktów i usług administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres obowiązywania Umowy lub złożenia sprzeciwu.

Prowadzenie badania satysfakcji.

Pliki cookies

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych. Nadto obsługa stron internetowych, wizyty użytkownika strony oraz analiza aktywności na stronach internetowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron internetowych.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Agrosimex będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • innym podmiotom powiązanym osobowo z Agrosimex,
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
 • firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz

organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Agrosimex z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Agrosimex danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Agrosimex (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Agrosimex a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowana) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

 

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

Agrosimex stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live

 

Jakich plików cookies używa Agrosimex

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji ;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych ;
 • blokowania lub usuwania

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:

Internet Explorer Microsoft Edge Google Chrome Safari

Mozilla Firefox Opera

Urządzenia mobilne:

Android iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności strony.