Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ
SKLEPU INTERNETOWEGO AGROSIMEX SP. Z O.O.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszą Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Agrosimex zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Agrosimex podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line o lub na poszczególnych stronach) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 

DEFINICJE

 1. Administrator – Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Sklep Internetowy Agrosimex On-line – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://sklep.agrosimex.pl/
 6. Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora.
 7. Osoba odwiedzają – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. Klientem staje się osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym lub założyła Konto w jednym z Serwisów

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych:

 1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Agrosimex On-line (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 2. w oparciu o aktywność Klienta w internecie lub sklepach stacjonarnych należących do Agrosimex sp. z o.o.

jest spółka Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073347, NIP7971581032.

Z Spółką mogą się Państwo kontaktować  pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: sklep.online@agrosimex.com.pl lub numerem telefonu: (48) 668 09 26

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych Agrosimex służy następujący adres email: inspektorochronydanych@agrosimex.com.pl.

 1. Jak dbamy o Państwa dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Agrosimex dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. W jakich celach są wykorzystywane informacje o Klientach?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Agrosiemx  wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.  Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Agrosimexa to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług ( założenia konta w któryś z Serwisów internetowych należących do Agrosimex),
 2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w Sklepie internetowym Agrosimex On-line,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. przeprowadzenie konkursu, programu lojalnościowego w szczególności wyłonienie zwycięzców oraz realizacja nagród;
 5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Agrosiemx, innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agrosiemex i jego partnerów (których aktualna lista podana jest tutaj) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 6. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Agrosimex, innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Agrosimex i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 7. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line;
 8. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 9. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 10. Z jakich informacji o Kliencie korzysta Agrosimex?

 Agrosimex może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:

 • korzystających ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line:
  1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień lub dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line ;
  2. dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  3. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach, programach lojalnościowych ;
  4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w lub sklepach stacjonarnych należących do Agrosimex., w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Agrosimex On-line, lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
 • uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Klient przekazuje Agrosimexowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • uzupełniając dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Agrosimexa w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Agrosimexowi każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 1. Czy jest Pan/Pani zobowiązana do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego Agrosimex On-line na przykład do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rejestracji konta, zapisania się do Newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w formularzu Sklepu Internetowego (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, zawieraniu umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line, jak również przy zapisywaniu się na Newsletter. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agrosimex lub przez jego Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta, chyba że Klient udzielił stosownej zgody.

W zakresie w jakim również partnerzy Agrosimex mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agrosimex, np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Agrosimex rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Agrosimex lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Czy dane Klientów podlegają profilowaniu i co to oznacza?

Agrosimex na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy Agrosimex  On-line oraz czy i jakie produkty kupuje sklepach stacjonarnych należących do Agrosimex. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Agrosimexa z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

 1. Komu możemy przekazywać dane Klientów?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Agrosimex wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line lub Aplikacji.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Agrosimex, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić klep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Agrosimex w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Na powyższych zasadach dane osobowe Klienta mogą być przekazane również spółkom z Grupy Kapitałowej Agrosimex, wskazanym w pkt 19 niniejszej Polityki poniżej.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Agrosimex korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w kolejnych punktach niniejszej Polityki.

 1. Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Agrosimexa z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Agrosimexem.

 1. Jakie prawa przysługują naszym Klientom?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych;
 2. przenoszenia danych osobowych np. do innego administratora;
 3. dostępu do danych osobowych
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Agrosimexowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Agrosimexa zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Agrosimexa lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Klientów ?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line  i Serwisów Internetowych należących do Agrosimex (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego Agrosimex On-line), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Agrosimex do ich przetwarzania;
 2. dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Agrosimex jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Agrosimex, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.

 1. Czy będą do Państwa przesyłane informacje handlowe?

Agrosimex posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Agrosimex może przekazywać Klientowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Agrosimex będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 1. Pliki „cookies”

Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Agrosimex technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy Agrosimex On-line i Serwisy należące do Agrosimex,  poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line  i Serwisów internetowych, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają zamówienia,  lub posiadają Konto) czy też są tylko osobami je odwiedzającymi

Z jakiej technologii korzystamy?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line i należących do nas Serwisów, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań osoby odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Agrosimex, Spółek z Grupy Kpitałowej Agrosimex, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line i w Serwisach , mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej.

W związku z tym, że Agrosimex może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Agrosimex może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line   przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego Agrosimex On-line, pozostałych Serwisów (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora osoby odwiedzającej umożliwia działanie aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej osoby odwiedzającej.

Czy pliki „cookies” zbierają  dane osobowe?

Sklep Internetowy Agrosimex On-line  lub inne Serwisy  stosują pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej- pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line lub w Serwisie.

Na jakiej podstawie prawnej Agrosimex stosujemy pliki „cookies”?

 

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Agrosimex, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Agrosimex poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Agrosimex lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta, chyba ze Klient wyrazi na to zgodę. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Agrosimexa mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 

Do czego Agrosimex używa plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line i serwisów, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej osobie odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Agrosimex z preferencjami osoby odwiedzającej  - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy Agrosimex On-line oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych należących do Agrosimex. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania naszych Klientów oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie osobom odwiedzającym  reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

W oparciu o pliki cookies Agrosimex posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Agrosimexa podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej  ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Sklepie Internetowym  Agrosimex On-line i Serwisach należących do Agrosiemx stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.
 2. cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Agrosimexa w przyszłości.

Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 12 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies dane osobow edotyczące osoby odwiedzającej  niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Agrosimex może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Agrosimex do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Agrosimex jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Agrosimex lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z Państwa urządzenia.
 • cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez Serwis w przyszłości.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich

Stosowane przez Agrosimex pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osoby odwiedzającej  podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Agrosiemx On-line lub pozostałych Serwisów należących do Agrosimex. Agrosimex współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu osoby odwiedzającej , zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie osobie odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Agrosimexa wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla osoby odwiedzającej  bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Agrosimexem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Agrosimex korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:

 1. Google AdWords
 2. Google Analytics

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego Agrosimex On-line, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej chwili można skontaktować się z Agrosimexem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Agrosimexa wskazany na wstępie Polityki w pkt.1 , bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki w pkt.1

 1. Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

Agrosimex uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Agrosimex stosuje  następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych dsobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe.
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego Agrosimex On-line .
 4. dostęp do Konta w Sklepie Internetowym Agrosimex On-line i  Serwisach jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep Internetowy Agrosimex On-Line i Serwisy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Agrosimex.

 1. Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona?

Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,  technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 24  maja 2018 r.

 1. Jakie podmioty wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Agrosimex Sp. z o.o. ?

W skład grupy kapitałowej Agrosimex Sp. z o.o  wchodzą spółki:

 1. Fertico Sp. z o.o.
 2. Pałac Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.